Кариера

10 неща, за които да внимавате, когато подписвате трудов договор

·

Ако сте на етапа на подписване на трудов договор – честито! Това означава, че вече сте преминали трудните изпитания на интервюта и преговори за заплата.

Трудовият договор има някои задължителни точки, а също така и други, които не са задължителни.

1. Имената и данните на сключващите страни.

2. Местоположение.
Обикновено това е седалището на компанията, с която сключвате договор или населеното място, където ще работите.

3. Името на длъжността.

Тя се определя съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите.

4. Датата на сключване на договора и началото на изпълнението му.

Двете дати може да съвпадат или началото на изпълнението има различна дата след датата на подписване.

5. Времетраене на трудовия договор.
Трудовите договори могат да се сключват за неопределено време или да са срочни.

6. Размерът на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски.
Платеният годишен отпуск е минимум 20 работни дни. Може да бъде уговорен и по-голям размер или да бъдат определени допълнителни дни.

7. Продължителността на работния ден/седмица.
Обикновено работния ден е 8-часов при 40-часова работна седмица. Но двете страни могат да договорят и ненормирано работно време, смени, дежърства, намален работен ден и др.

8. Еднакъв срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор и за двете страни.

При постоянен трудов договор минималният срок за предизвестие е 30 дни, а максималният 3 месеца. Ако сключвате срочен трудов договор, е минимум 3 месеца, но не повече от остатъка на договорения срок.

9. Основното и допълнителните трудови възнаграждания, както и периодичността на изплащането им.
Размерът се определя съобразно определената минимална за страната работна заплата. По принцип се полага ежемесечно заплащане на трудовото възнаграждание, но може да се уговори и ежеседмично или ежедневно такова.

10. Допълнителни уговорки.

Допълнителните уговорки могат да са най-разнообразни – от условия за служителя до изпитателния срок. Ако подписвате изпитателен срок, имайте предвид, че докато тече той, договорът може да се прекрати без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. Тоест, ако е уговорен в полза на работодателя, той може да го прекрати във всеки момент, а вие ще трябва да подадете писмено предизвестие.