Кариера

Само контрол ли е ролята на началника?

·

Свикнали сме да възприемаме управлението като контрол, но всъщност ефективното управление на екип е многостранна роля, която изисква лидерите да изпълняват различни функции. С времето са идентифицирани четири основни функции, които, ако са усвоени, позволяват на мениджърите да ръководят екипи, които чупят рекорди и се открояват. Това са планиране, организиране, управление и контрол.

Обикновено четирите функции на мениджмънта се разбират като стъпки, изпълнявани една след друга – първо мениджърът планира, после организира необходините ресурси, ръководи, като разпределя роли и мотивира и контролира, за да прави необходимите корекции в процеса. Но, ако има повече от един проект, тези функции се смесват и не са напълно линеарни.

Планиране.
Ефективното планиране е ориентирането в решението – процесът, който ще помогне на екипа да постигне целите на компанията. То включва идентифициране на предизвикателствата, прогнозиране на бъдещото въздействие на всяко конкретно решение върху бизнеса, формулиране на цели и срокове, план за приложение с конкретни стъпки и преоценка, когато трябва да се нанесат корекциите, за да не излиза проекта от посоката на целта.

Организиране.
Ефективното организиране на материални, човешки и финансови ресурси е балансиращо действие, тъй като всеки екип ще разполага с ограничен набор от налични служители, финансиране и други ресурси, за да постигне целите си. Някои от отговорностите на мениджърите по отношението на организирането на ресурси вклчват класифициращи дейности, възлагане на задачи на служители или екипи, създаване на отговорности, делегиране на правомощия и др.

Управление.
Мениджърите са отговорни за мотивирането на членовете на екипа и осигуряване на посоката за постигане на целите и задачите на бизнеса. Ефективното лидерство се води от принципите на комуникацията (не само като говорене, но и като изслушване, самосъзнание, емпатия), за да се избере правилна комуникационна стратегия. Също така мотивация – лидерите са отговорни за съгласуването на мотивацията на членовете на екипа с общите цели (поставяне на ясни цели, награди и др.), осигуряване на възможности за растеж и развитие и др.

Контрол.
Тази функция се отнася не само до контрола на хората, но и за пълния надзор на екипа и бизнеса като цяло. Мениджърите идентифицират какво пречи в процеса и на какво се дължат отклоненията от целта, за да направят съответните корекции на стратегиите.

Четирите функции на управлението не винаги са взаимно изключващи се дейности. По-скоро те са съвкупността от отговорности, които мениджърите трябва да се уверят, че отговарят напълно, когато вземат дадено решение.