Актуално

Иновации, образование, заетост: какво научаваме от италианския план за възстановяване

·

Италия е една от първите и най-засегнати от пандемията страни, която взе най-строги мерки за справяне с кризата. Сега, когато ситуацията изглежда овладяна, погледите са насочени към възстановяване и можем да научим малко повече за техния опит и планове в тази посока.

„Националният план за реформи и устойчивост (PNRR) се основава на балансирана оценка на силните и слабите страни на италианската икономика и общество”. Това е отправната точка за италианското правителство, за да се възползва от 209 милиарда евро, които ЕС предоставя в своята програма Next Generation в подкрепа на икономическото възстановяване от пандемията.

Насоките ще насочат работата на CIAE (Междуминистерски комитет по европейските въпроси), чиято задача е да съкрати списъка с над 500 представени до момента плана от различните министерства. До 15 октомври проектът ще бъде изпратен на ЕС и след това преговорите ще започнат до окончателно представяне на план през април 2021 година.

Италия ще сложи редица ключови въпроси на масата за преговори. Засега те звучат общо, но акцентите са ясни: фокус върху инвестициите в образованието, иновациите и заетостта. Подробностите за тези три акцента се основават на три стълба: модернизиране на страната, екологичен преход и социално включване.

Относно иновациите, насоките подчертават необходимостта Италия да стигне средното за Европа равнище „особено по отношение на разходите за научноизследователска дейност, способността за привличане и задържане на таланти, образователните програми, покритието и скоростта на мрежовите връзки, цифровите умения и услуги, лесно достъпни онлайн.“

Италия ще се стреми да ускори развитието на концепцията за цифрова идентичност. Това е ключовият стълб за нова връзка между публичната администрация и населението/бизнеса, която трябва да улесни процесите и да намали бюрокрацията. За да се случи това, потребителите ще трябва да бъдат дигитализирани, за което са необходими инвестиции в инфраструктури като центрове за данни, облачни системи за електронни разплащания, оптични влакна и 5G технология. Това са основни двигатели за производствена система с амбицията (поне) да запази класирането си като „втора европейска индустриална сила“ и да стане „лидер в модерните технологии“.

Що се отнася до образованието и обучението, насоките също имат за цел да се приведат в съответствие с европейските параметри, като се фокусират върху съотношението на учениците и учителите, подкрепата на правото на образование и технологиите, налични в училищата и университетите (със специален фокус върху електронното обучение, което стана ключово по време на локдауна).

Не липсват препратки към подобряване на училищните сгради (модернизиране на електрическите системи и защита от земетресения) и преквалификация на учители, така че образованието да отговаря на променящите се нужди на икономиката като част от мисленето за учене през целия живот. Съкращението, на което трябва да обърнем внимание, е STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), с други думи тези предмети, които ще изискват специфични средни училищни класове и повече професионални университетски курсове. Ясно е, че целта е да се приближат академичните среди към пазара на труда.

Част, наречена Равенство, социално и географско включване“, също се фокусира върху труда. Работата и заетостта са мостът, който ще позволи на Италия да постигне по-голямо равенство между половете и да намали разделението между север и юг, което ще изведе страната от по-ниските позиции в европейската класация, главно поради данните за заетостта на жените и младите хора.

Така фокусът отново е върху активните трудови политики. Каква е крайната цел? Да се увеличи процентът на заетост с десет процентни пункта, чрез микрокредитиране, стимули за наемане на работа на юг и данъчни реформи (като Семейния закон във връзка с реформата на данъка върху доходите на физическите лица).