Актуално

Възрастните над 25 години у нас – с положително отношение към ученето и обучението

·

Възрастните в България имат положително отношение към ученето и обучението. Над 90% от анкетираните заявяват, че обучението носи реални ползи и помага в търсенето на работа, за напредък в кариерата и за получаване на по-добро заплащане. Освен това 83% смятат, че то може да помогне за намаляване на безработицата, показват резултати от проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

Второто проучване на мнението на Cedefop, публикувано през 2020 г., дава представа какво мислят европейците за ученето за възрастни и продължаващото професионално образование и обучение. Изследването е проведено между май и юли 2019 г. и се състои от 40 466 телефонни интервюта с лица на възраст над 25 години, които живеят в ЕС, Исландия и Норвегия. Резултатите са обобщени в доклад от две части. В първата част са разгледани държавите членки, а във втората, която ще бъде публикувана през 2021 г., са отразени възгледите на различни демографски и социално-икономически групи в ЕС.

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава – членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и обучение. Според изследването на Cedefop, в България тази цифра е 92 процента.

Аргументите в полза на ученето и обучението за възрастни се подкрепят от 29 на сто от възрастните в България, които са заявили, че им липсват някои общи професионални умения. По този показател нивото у нас е над средното за ЕС равнище от 22%. Освен това, 31% (почти всеки трети) от възрастните в България заявяват, че им липсват някои общи технически професионални умения, което също е по-високо от средното за ЕС равнище от 28%.

Мненията за качеството на обучението за възрастни в България се различават. Около 64 процента от възрастните като цяло смятат качеството му за добро или сравнително добро, в сравнение с 69% в ЕС. Същевременно 96% от възрастните, участвали в организирано обучение и квалификация през предходната година, го оценяват като добро или сравнително добро, спрямо 93 на сто в ЕС. Около 72% от възрастните в ЕС са съгласни, че в тяхната страна съществуват много възможности за учене и обучение, в сравнение с 66% в България.

Проучването показва, че през предходните 12 месеца, 30% от възрастните в България са търсили информация за възможности за учене и обучение за възрастни, в сравнение с 40 на сто в ЕС като цяло. Около 66% от възрастните в България заявяват, че информация се намира лесно, което е същото като средното за ЕС. В 22 от 30-те включени в проучването европейски държави основната причина възрастните да не участват в учене или обучение е, че нямат такава нужда, но не и в България. Най-важната причина, изтъкната от малко над една трета (34%) от възрастните в България, са трудности при съчетаването на обучението с други ангажименти. Около 64 процента от възрастните в България силно подкрепят мерките, предоставящи финансова помощ за насърчаване на възрастните да участват в учене и обучение, в сравнение с 56% в целия ЕС. Около 62% също така подкрепят категорично признаването и сертифицирането на ученето за възрастни, което е над средното за ЕС равнище от 54%. Освен това, 53% са твърдо убедени, че по-добрата информация и насоки биха увеличили участието в сравнение с 49% в ЕС. ЕС се опитва да увеличи участието на възрастните в учене и обучение и въпреки че то действително е нараснало до около 11%, остава под целта от 15% в цяла Европа до 2020 г. Много държави членки не постигнаха тази цел, включително България, където участието е около 2,5%.

Проучването ясно показва, че липсата на участие не се дължи на това, че възрастните в България имат отрицателно отношение към ученето и обучението. Същевременно предвид факта, че 86% заявяват, че трябва да осъвременят уменията си, за да могат да извършват работата си, проучването предоставя основа за разглеждане на ученето и обучението за възрастни като инвестиционен приоритет и за обмисляне на начини за насърчаване на повече възрастни да учат.